JottEse

 Such Dir was aus und  klick dann  drauf :-)

 

Dat Ding


Dat Ding 201210110Jottese     

Dat Ding is ming Ding und dat Ding is ding Ding

maach Du ding Ding und ich maach ming Ding

Su is et un su han mer et jern, et nit ze maache lit uns fern

mir maache wat mer wulle, un nit dat wat mer solle.

Dat Ding is ming Ding und dat Ding is ding Ding

maach Du ding Ding und ich maach ming Ding

Wenn jeder mät wat hey will, dann wierd et um uns schnell still.

dann jit et nit vill ze laache, mir sollte mi zesamme maache.

Dat Ding is ming Ding und dat Ding is ding Ding

maach Du ding Ding und ich maach ming Ding

Dann wird us mingem Dingeling, och e Stück zu dingem Ding

und us dingem Dingeling dann e Stück zu mingem Ding.

Dat Ding is ming Ding und dat Ding is ding Ding

maach Du ding Ding und ich maach ming Ding

Dann jit et halt nochUnterschiede, un et knack jet im Jetriebe,

dat is dann ja nit mi  so schlimm, denn Unterschiede müsse sin.

Dat Ding is ming Ding und dat Ding is ding Ding

maach Du ding Ding und ich maach ming Ding

Dat is halt su, su wie et is, mir bruche och de Kompromiss.

damit muss man dann leeve, un bliev nit am Ahle kleeve.

Dat Ding is ming Ding und dat Ding is ding Ding

maach Du ding Ding und ich maach ming Ding

Un wenn mir jet zesamme maache, hammer Spass und vill ze laache

Un wen et uns dann noch jelingt, han mer en jemeinsames Dingeling

Dat Ding is ming Ding und dat Ding is ding Ding

maach Du ding Ding und ich maach ming Ding