JottEse

 Such Dir was aus und  klick dann  drauf :-)

 

Dat Ding


Dat Ding  20210110Jottese

Dat Ding is ming Ding und dat Ding is ding Ding
maach Du ding Ding und ich maach ming Ding
Su is et un su han mer et jern, et nit ze maache lit uns fern
mir maache wat mer wulle, un nit dat wat mer solle.


Dat Ding is ming Ding und dat Ding is ding Ding
maach Du ding Ding und ich maach ming Ding
Wenn jeder mät wat hey will, dann wierd et um uns schnell still.
dann jit et nit  vill ze laache, mir sollte mi zesamme maache.


Dat Ding is ming Ding und dat Ding is ding Ding
maach Du ding Ding und ich maach ming Ding
Dann wird us mingem Dingeling, och e Stück zu dingem Ding
und us dingem Dingeling dann e Stück zu mingem Ding.


Dat Ding is ming Ding und dat Ding is ding Ding
maach Du ding Ding und ich maach ming Ding
Dann jit et halt nochUnterschiede, un et knack jet im Jetriebe,
dat is dann ja nit mi  so schlimm, denn Unterschiede müsse sin.


Dat Ding is ming Ding und dat Ding is ding Ding
maach Du ding Ding und ich maach ming Ding
Dat is halt su, su wie et is, mir bruche och de Kompromiss.
damit muss man dann leeve, un bliev nit am Ahle kleeve.


Dat Ding is ming Ding und dat Ding is ding Ding
maach Du ding Ding und ich maach ming Ding
Un wenn mir jet zesamme maache, hammer Spass und vill ze laacheUn wen et uns dann noch jelingt, han mer en jemeinsames Dingeling


Dat Ding is ming Ding und dat Ding is ding Ding
maach Du ding Ding und ich maach ming Ding